Shukar Quotes

We've searched our database for all the quotes and captions related to Shukar. Here they are! All 1 of them:

Himmat kar sabar kar bhikar kar bhi sawar jaaega Hosla rakh shukar kar waqt hai yeh bhi guzar jaaega
Wajid Shaikh